به تـــــــــــــو که میرسم مکـــث میکنم..!
انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام !
مثلا"...
در صـــــدایت ... آرامــــــــش ♥
یا...

در چشم هایت ... زندگـــی ♥

کاربران گروه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه هی تو..عاشقتماااا عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
هی تو..عاشقتماااا (گروه عمومی · 6 کاربر · 82 پست)
فلشته
فلشته
کسی را دارم ..

که انقدر برایم کسی هست که

نگاهم دنبال کسی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

کسی به چشمانم نمی آید " هرگز "

فلشته
فلشته
ﻣﯿﮕــــــﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻣﯿﮕـــــــﯽ ﻋﺎﺷﻘﺸـــــــﯽ ؟
ﻫﺮ ﻭﻗـــــــﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘــﯽ ﺩﺳﺘـــــﺸﻮ ﺑﮕﯿـــــــﺮﯼ ﺑـــــﯿﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺟﻤــــــــﻊ ، ﺑﯿـــــﺎﺭﯼ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑـــــﺪﯼ ، ﺑﮕـــﯽ ﺍﯾﻦ
ﻋﺸـﻖ ﻣﻨــــــﻪ ، ﻣــــــــﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺘــــــﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﻪ ﻭﺍﻗــــــﻌﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕــــﯽ !
ﺍﮔــــــــﻪ ﺑــــــــﻪ ﺧــــــــﻮﺩﺕ ﺗﻮﻧﺴــــــــﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺑﺪﯼ
ﺯﯾــــــــﺮ ﭘــــــــﺴﺘﺎﺵ ﯾــــــــﺎ ﭘﺴــــــــﺘﺎﺕ ﺧــــــــﻮﺩﯼ
ﻧﺸــــــــﻮﻥ ﺑــــــــﺪﯼ ﺍﻭﻧﻮﻗـــــــﺘﻪ ﮐﻪ ﺛـــــــﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﻭﺍﺳـــــــﺖ ﻣﻬـــــــﻤﻪ !
ﺍﮔــــــــﻪ ﻗﺎﯾﻤـــــﺶ ﮐــــــﺮﺩﯼ، ﺍﮔــــــﻪ ﻫﺮﮐــــــﯽ
ﺧﻮﺍﺳــــﺖ ﺑﺒﯿﻨﺘــــﺶ ﺑﻬـــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭﺭﺩﯼ، ﺍﮔـــــﻪ
ﺗﺮﺳــــﯿﺪﯼ ﺑﻬــــﺖ ﺍﻧﮕـــــﻪ ﻫـــــﻤﻪ ﭼـﯽ ﺑﭽــــــﺴﺒﻮﻧﻦ،
ﯾﻌـــــــﻨﯽ ﻋﺎﺷـــــــﻖ ﻧﯿـــــــﺴﺘﯽ!!!
ﻫﯿﭽﻮﻗـــــــﺖ ﻋﺸــــــﻘﺘﻮ ﻗﺎﯾــــﻢ ﻧﮑــــــــﻦ !
ﻧــــﺬﺍﺭ ﻋﺎﻟــــــﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻬـــــﺶ ﭼـــــــﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘــــــﻪ
ﺑﺎﺷـــــﻦ ﻭ ﻧﺪﻭﻧــــــﻦ ﮐـﻪ ﺍﻭﻥ ﻣــــﺎﻝ ﺗــــﻮﺋﻪ .....
ادامه ...

فلشته
فلشته
مهربانــــــــــــــــــم
بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے های دُنیــا
به هـَـر زَبــانی کــه بـِدانــے یـا نــَــدانے
خـالــے اَز هَــر تـَشـبیـه وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـام
تَـنهـــا یـــک جـــُـــــمله بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــت
دوسـتَت دارَم خـــاص تــَــریـن مـُـخـاطـَـب خــــاص دُنیـــــا
ادامه ...

فلشته
فلشته
برای تو می نویسم که عاشقانه میخوانی درد دلم را

برای تو مینویسم ،
برای تو که میدانم عاشقی یا در غم عشقت نشسته ای.

مینویسم تا بخوانی ، من با یک دنیا احساس نوشته ام ، تو نیز با چشمان خیست بخوان.... برای تو می نویسم که عاشقانه دفتر عشق را ورق میزنی
و آنچه که برای دلها مینویسم ، با یک عالمه احساس میخوانی.... صفحات دفتر عشق را یکی یکی ورق بزن ،
دفتری که صفحه به صفحه آن جای قطره های اشک در آن پیداست... این قطره های اشک ، قطره های اشک من و آنهاییست که از ته دل متنهای مرا میخوانند.... بخوان همراه با همه ، من نیز می نویسم برای تو و برای همه.... دفتر عشق ، این دفتر کهنه که هر صفحه از آن با کلام عشق آغاز شده برای همه است ،
برای عاشقان وبرای آنهاییست که در غم از دست دادن عشق نشسته اند

و آنها که تنها در گوشه ای خسته اند... دفتر عشق ، دفتریست که هیچگاه صفحات آن که همه از جنس دل است به پایان نمیرسد
اما شاید روزی این دستهایم خسته از نوشتن کلام عشق شود... بخوان آنچه برای تو و برای همه عاشقان دفتر عش
ادامه ...

فلشته
فلشته
اے کآش میشد

فقط مآل خودم بآشے.. خنده ھات.. طرز نگات.. اے کآش میشد

فقط مآل خودم بآشی

تمـــــــــــامــــــ حــــــجــــــــــــم قــــــلــــــــ ـ ?? ــ ـــ ـــــــبت تمــــامــــ روحــ و فکــــــرت تـــــــمــــــــــــامـــــ ـــ ــ تـــــــــــو ✘ اے کآش بכانے تمام تو ســـهــــم . مـــــט اســـــــــتــــ. ✘

و
چقــــ ـــــ ــــ ـــــבر
حـــــــســــــــود ميشـــوم

اگــــر سـهمی ـببرد ازتـــــــــــو کســــــی

حتـــــــــــــــی بـــــــــــه جـــــــســـــــارت يڪ نــــــــــــگاهـ .
ادامه ...

فلشته
فلشته
ﻏﯿـــﺮﺕ ﻣــــــــﺮﺩﺍﻧــــــــــــــــﻪ،ﺣﺴﺎﺩت ﺯﻧـــــــــﺎﻧــــــــه... ﻏﯿﺮﺕ،
ﺣﺴﺎﺩﺕ،
ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ،
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ " ﺗﻮ ",
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ,

ﺍﻣﺎ ... ﺍﻣﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ حرف زدنت ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﻮﻧﺶ
ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﻧﯿﺎﯾﺪ,

ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺸﺮ ﻧﺰﺩ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩ,

ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺰﻧﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﮕﻮﯿﺪ "ﺁﺯﺍﺩﯼ"

ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ
ﻣﯿﺪﻫﯽ،

ﭘﯿﺎﻡ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ﺭﺳﯿﺪﯼ؟

ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭ ﭘﺎﮐﯿﺖ,

ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻄﯿﻔﺖ,.... ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ.

ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ : " ﺗﻮ " ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ "ﺍﻭ " ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ,
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺭﺍ فدﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ...
ادامه ...

فلشته
فلشته
مــــرد هم قلـــــب دارد فقط صدایش...
یواش تر از صدای قلب یک زن است....
مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند....
شاید نـــدیــــــده باشی..
اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند..
هر وقت زن بودنت را می بیند...
سینــــــــه را جلو میدهد..
صدایش را کلفت تر میکند...
تا مبادا... لرزش دست هایش را ببینی...
مرد که باشی...
دوست داری....
از نگاه یک زن مرد باشی...
نه بخاطر زورِ بازوهــا! مثل تو دلتنگ میشود...
ولی،گریه نمیکند...
بچه میشود....بهانه میگیرد...
تو این ها را خوب میدانی....
تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد...
تا موهایش را نوازش کنی..
عاشق بویِ موهای توست و بیشتر از تــــو به آغوش نیاز دارد.....
چون وقت تنهایی....
خاطره ی تــــو او را امیدوار میکند...!!♥
ادامه ...

فلشته
فلشته
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . !!!
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ . . .
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ . . .
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ . . .
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ . . .
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ
ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺁﺭﻩ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ
ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ !!! . . .
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ
. . . ﻛﺠﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ.
ادامه ...

فلشته
فلشته
این پست از دل خیلیا حرف میزنه....
اکنون دیگر "در دسترس" بودنت مهم نیست چون دیگر نه "مشترک" هستی و نه "مورد نظر" ...!
هوا سرد است اما نگران نباش سرما نمیخورم ، کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده...!
هرکس ک سراغت را میگیرد ، نمیگویم وجود نداری ، میگویم وجودش را نداشتی...!
فکر نکن تو فوق العاده بوده ای ، قطع به یقین من کم توقع بوده ام...!
حالا هم که اتفاقی نیفتاده ، حادثه ی بین ما ، فقط يک زد و خورد ساده بوده ! تو جا زدی ، من جا خوردم....!
زمانی "نبودنت" همه هستی مرا نابود میکرد ولی حالا "بودنت".......!
میشود که نباشی؟؟؟
راستی!!
سلام مرا به وجدانت برسان...البته اگر بیدار بود!
ادامه ...

فلشته
فلشته
ﺧﺪﺍﯾــــــــــــــــــــــــﺎ ...
ﮔـــــــــــﺮﯾــــــــــﺴﺘــــﻢ
ﺑـــــــــــــــﺮﺍﯼ ﺍﻭ ...
ﺍﺯ ﺗـــــــــــــﻪ ﺩﻝ !
ﺍﻣــﺎ ...!
ﺗــــﻮ هم ﺑــــــــــــــــﺎﻭﺭﻡ نکردی...
ﺧــــــــــﺪﺍﯾــــــــﺎ ...
کاش به او میگفتی ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤـــــــــــــﺶ ...
ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑود...
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻪ ﺑﺪ که با او همه چیز خوب بود
ﺣﺘـــــﯽ ﺍﮔﺮ ندانسته ﺑﺪﻯ ﮐــــــــﺭﺩ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ... میگفتی ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤــــــــــــﺶ !...
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷــــــــــــﺖ ..
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ مـن فقط ﺑﺎ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﻡ...
بگو ﺑـــــــــﻤـــــــــاند!!!
بخواه ﺑــــــــــــــــاشد!!!
ﮔــﺬﺷﺘـــــــــــﻪﻣﻬــــــــﻢ ﻧﯿـــﺴﺖ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤش خدایا ...
خـــــدایا می شنوی
اگـر تو بخواهی همه چیز حل می شـود!!!!
همـــــه چیـــــز ...
بخـواه،...
من او را دوسـت دارم می شنوی؟

خدایا حرف دلم را میشنوی... از ته دل دارم میگویم... خودت گفته ای که !!!! هر کس خالصانه از ته قلبش چیزی بخواهد... او را پشیمان باز نمیگردانی... خدایا صدایم میآید... خسته ام .....
ادامه ...

فلشته
فلشته
با توام شازده پسر:
دختری که هر چیزی رو که دوست نداری میزاره کنار
دختری که همیشه با حوصله جواب اس ام اساتو میده
دختری که وقتی تو یه جمع میرین دستت رو محکم تر میگیره
دختری که تو سرما اگه یخ ام بزنه, دستتو ول نمیکنه بزاره تو جیبش دختری که هیچ کسی جز تو به چشمش نمیاد
دختری که وقتی داری چیزی میگی خیره میشه تو چشمات
دختری که واست نینی میشه جوجو میشه تا تو بخندی
همونی که حاضر برات هرکاری بکنه !
مواظب این دخترا باش
خیلی کم پیدا میشه از اینا از دستشـــون نده
ادامه ...

فلشته
فلشته
عشق یعنی اونی که اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی...
هربار میگه این دفعه آخریه که می بخشمت....

صفحات: « 3 4 5 6 7

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.